Różne

Jak powstało życie na Ziemi?

Zgodnie z materializmem dialektycznym materia, znajdując się w nieustannym ruchu, przechodzi przez szereg etapów, szereg stopni swego rozwoju Powstają przy tym coraz to bardziej złożone formy istnienia materii, obdarzone coraz to nowszymi właściwościami, których dawniej nie miały. Życie właśnie stanowi jedną z takich form istnienia materii, powstającą w określonym stadium jej rozwoju. Chcąc więc zrozumieć, jak powstało życie, powinniśmy zbadać historię rozwoju materii…

PIERWOTNE FORMY WYSTĘPOWANIA WĘGLA

…Powstanie istot żywych musiało być poprzedzone powstaniem ciał organicznych, z których są one zbudowane. Dla zrozumienia zatem, w jaki sposób powstały substancje organiczne, należy poznać historię podstawowego ich składnika — węgla.

Węgiel występuje nie tylko na ziemi, jest to nadzwyczaj rozpowszechniony w całym wszechświecie pierwiastek. Badając gwiazdy otaczającego nas świata, możemy się przekonać, że we wszystkich bez wyjątku gwiazdach jest obecny węgiel, lecz nie wszędzie istnieje on w jednakowej postaci. W zależności od stopnia rozwoju danej gwiazdy węgiel w jej atmosferze występuje w takiej lub innej postaci.

Na powierzchni gwiazd stosunkowo młodych, najbardziej gorących panuje -ogromnie wysoka z naszego ziemskiego punktu widzenia temperatura, dochodząca do 27000°. W takiej temperaturze nie może istnieć żaden związek chemiczny. Materia znajduje się tam w stosunkowo bardzo prostej formie, w postaci oddzielnych atomów bezładnie krążących w rozżarzonym gazie atmosfery gwiezdnej…

…Jeśli jednak będziemy badać dalszy rozwój gwiazd, gdy przejdziemy do gwiazd, na powierzchni których panuje temperatura 12000°, to tutaj po raz pierwszy w historii materii znajdziemy związek chemiczny w postaci tzw. metynu. Metyn stanowi połączenie atomu węgla z jednym atomem wodoru…

..Atom węgla połączył się z atomem wodoru. Powstał nowy twór — cząsteczka chemiczna — obdarzona właściwościami, których przedtem oddzielne atomy nie posiadały…

…Nasze Słońce stanowi gwiazdę, której temperatura na powierzchni wynosi „zaledwie“ 8000°. Jest to następny stopień ewolucji gwiazd, W szczególności węgiel znajduje się tu nie tylko w postaci związków z wodorem (węglowodorów), lecz także w związku z azotem (cyjan) i w postaci związku, w którym dwa atomy węgla są związane w jedną cząsteczkę…

…Przy formowaniu się naszej planety z rozżarzonych mas gazowych, pary węgla musiały dość szybko skroplić się lub nawet utworzyć kryształki i w postaci takiego rozżarzonego deszczu lub śniegu wydzielić się i wejść w skład pierwotnego jądra ziemskiego. Razem z węglem weszły również w skład pierwotnego jądra Ziemi metale…

…Węgiel wchodził z nimi w reakcje chemiczne i w ten sposób tworzyły się związki węgla z metalami, tzw. węgliki…

We wczesnym okresie istnienia naszej planety, powłoka minerałów zaczynała dopiero ostygać i była stosunkowo cienka i nietrwała, łatwo marszczyła się i pękała, a węgliki centralnego jądra wydobywały się gwałtownie na powierzchnię Ziemi, gdzie stykały się z ówczesną atmosferą ziemską.

Atmosfera ta znacznie różniła się od obecnej. Obecna atmosfera — otaczające nas powietrze — składa się głównie z tlenu i azotu, a ówczesna atmosfera Ziemi nie zawierała zupełnie tych gazów. Prawie całkowicie składała się z przegrzanej pary wodnej.

…Z tą przegrzaną parą zetknęły się na powierzchni Ziemi rozżarzone, ognisto-ciekłe węgliki.

Co przy tym zaszło? Już wielki chemik rosyjski Dymitr Mendelejew w swoim czasie dowiódł, że przy reakcji węglików z parą wodną tworzą się węglowodory…

…Powstałe węglowodory musiały reagować chemicznie z otaczającymi je substancjami, a przede wszystkim z parą wodną w atmosferze ziemskiej. Wskutek tego utworzyły się rozmaite nowe substancje — pochodne węglowodorów.

W wodzie oprócz wodoru znajduje się także tlen. Dlatego cząsteczki nowopowstałych substancji zawierały już atomy trzech pierwiastków — węgla, wodoru i tlenu. Niebawem przyłączył się do nich jeszcze czwarty pierwiastek — azot..

Ziemia powoli ostygała, oddając swe ciepło zimnej przestrzeni międzyplanetarnej. Gdy temperatura jej powierzchni zbliżyła się do 100° C, para wodna zaczęła się skraplać i w postaci deszczu opadła na gorącą, pustynną powierzchnię Ziemi. Potężne ulewy lunęły na Ziemię i zotopiły ją, tworząc pierwotny gorący ocean. Znajdujące s:ę w atmosferze substancje organiczne także były porwane przez te ulewy i przeszły do wód pierwotnego oceanu. Co się z nimi stało dalej?

POWSTANIE PIERWOTNEGO BIAŁKA

..Prostsze ciała organiczne w środowisku wodnym mogą łatwo przekształcać się w znacznie bardziej złożone związki typu cukrów, białek i innych substancji, z których są zbudowane ciała zwierzęca i roślinne. Znając chemiczne własności węglowodorów i ich prostszych pochodnych, możemy dość dokładnie określić los tych pierwotnych związków organicznych, które powstały na powierzchni ziemskiej w wyniku reakcji węglików z parą wodną. Warunki zewnętrzne, wytworzone w owym momencie w wodach pierwotnego oceanu, niewiele różniły się od warunków, które możemy odtworzyć w naszych laboratoriach. Z tego wynika, że w każdym miejscu ówczesnego oceanu, w każdej lagunie lub wysychającej kałuży musiały się tworzyć złożone ciała organiczne…

…Powoli, lecz nieustannie proste węglowodory wchodziły w coraz to nowe reakcje chemiczne. Ich cząsteczki zwiększały się i komplikowały. Zjawiały się substancje organiczne o coraz to bardziej złożonej budowie, obdarzone coraz bardziej skomplikowanymi własnościami…

Analizując powstawanie rozmaitych, złożonych związków organicznych w wodach pierwotnego oceanu, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na utworzenie się w tych warunkach ciał białkowych. Białka grają dominującą rolę w budowie „żywej materii“.